วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ราชบุรีศรีวิภา ( G ) มาริสา อมาตยกุล

ราชบุรีศรีวิภา ( G )
มาริสา อมาตยกุล
G

สุปันการดนตรี
Intro 3 ห้อง
ราชบุรีศรีเมือง
งามประเทือง
สมเป็นเมืองราชบุรี
อดีต รุ่งเรืองธานี
สุวรรณภูมิ แสนโสภี
สว่างโรจน์รังสีแห่งธรรม.
ราชบุรีพิมาน
แดนโอฬาร สวยตระการ
ประดิษฐ์กรรม
ปูชนีย์ ศรีวิไลนา
เมืองที่มี ศีลธรรม
ประชาน้อมนำล้วนทำความดี
แม่กลอง สายธาร กว้างใหญ่
เปรียบธารน้ำใจ แห่งราชบุรี
อุดม พืชพันธุ์หลายหลากมากมี
ไร่นาเขียว ขจี
กุ้งปลามีอยู่ทั่วไป
ราชบุรี ศรีวิภา
ชาวประชา หญิงชายงาม สง่าวิไล
กิริยา นั้นตรึงหทัย
ชนทั่วไป เปี่ยมน้ำใจ
จะมองหนใด พบรอยไมตรี
ดนตรี 8 ห้อง
พานทอง รับรองพระบาท
ศาสตราวุธ ราช นั่นตราบุรี
เปรียบดัง ความรักมากมี
เทอดเกียรติ พระภูมี
รักชาติไทยนี่ยิ่งชีวิน.
เทอดด้วยสามัคคี
ดวงชีวี โน้มภักดีต่อแผ่นดิน
ไทยพงศ์ ยั่งยง อาจินต์
ราชบุรี รักผืนแผ่นดิน
หลั่งเลือดรักรินรักษาผไท.

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound