วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

ยอยศพระลอ ( Bb ) ชินกร ไกรลาศ

ยอยศพระลอ ( Bb )
ชินกร ไกรลาศ
Bb

ดนตรี.....
(ร่าย) รอย รูปอินทร์
หยาด ฟ้า เออ....
มา อ่า องค์ ในหล้า
แหล่งให้ คน ชม
ดนตรี.....
(ร่าย) งาม สม เออ....
ขุนลอท้าว น้ำพระทัย ณ หัวเจ้า
ยิ่งแม่ กาหลง....
ดนตรี.....
(ร่าย) ยาม พระทรง คชสาร
เออ....
พระยิ่งหาญ ยิ่งกล้า
เกินพระยา สีหราช ท้าว
กลาง ศึก....
พระบาทเจ้า ล้าน
โลกใครบ่เท่า
พ่อขุน แมน-สรวง
ดนตรี 3 Bars..2...
3...(ลา ลาลาลาลาลา
ลา ลาลาลาลาลา)
..รูป ดังองค์อินทร์
หยาดฟ้า มาสู่ดิน
โสภิณดังเดือนดวง
เหนือแผ่น ดินแดนสรวง
เหนือปวง หนุ่มใด
(ลาลาลาลาลา
ลา ลาลาลาลาลา)
เหล่าอนงค์ หลงสวาท
ยอมเป็นทาส รักบำเรอ
นามขุนลอ ท้าวเธอ
ทรงสถิตย์ ณ ทรวงใจ
ลุ่มแม่กา หลงเจ้า
หรือจะเท่า ถึงครึ่ง
แม้น้อยหนึ่ง น้ำหทัย
เมื่อทรง คชสาร
พระยิ่งหาญ ยิ่งกล้า
(ลาลาลาลาลาลา)
ดั่ง พระยา สีหราช
ผู้เป็น ใหญ่
(ลาลาลาลาลาลา)
ใช่เพียง ศึกรบ
สยบพระ ทรง-ชัย
แม้ ใน ศึกรัก พระยังยิ่งใหญ่
(ลาลาลาลาลาลา)
นาถ-อนงค์ ปลงใจ ใคร่อิง อุ่น
(ลาลาลาลาลาลา)
นับล้าน โล-กาล้วน
บ่ควรคู่บุญ ดั่งพ่อขุน (ลา ลา)
แมนสรวง เอย...

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound